| Meniny má: Nina

GVP
člen medzinárodnej franchiseCBA

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky GVP, spol. s r.o. Humenné, Tolstého 1 ,066 01 Humenné pre nákup tovaru, vydávanie a používanie zákazníckych kariet v predajných centrách GASTRO CASH.

1. Definícia pojmov

Spoločnosť GVP, s.r.o. Humenné so sídlom Tolstého 1, 066 01 Humenné ( v ďalšom iba spoločnosť GVP) - je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá predajom tovaru širokého sortimentu potravinárskeho charakteru, liehovín, tabaku, drogérie, zeleniny, mäsa a mäsových výrobkov vo svojich veľkoobchodných strediskách, predajných centrách GASTRO CASH a maloobchodných predajniach. Gastro Cash – predajné centrum spoločnosti GVP Zákazník – registrovaný podnikateľský subjekt (FO alebo PO) Zákaznícka karta – karta vydávaná na IČO zákazníka oprávňujúca nákup Držiteľ – oprávnený zástupca zákazníka – vopred určená fyzická osoba pri registrácii, ktorú určuje výhradne zákazník

2. Podmienky predaja

2.1. V predajných centrách GASTRO CASH, spoločnosť GVP sa realizuje predaj tovaru iba za hotovostnú platbu. Predajné centrá GASTRO CASH neslúžia širokej verejnosti, ale výlučne iba registrovaným podnikateľským subjektom a organizaciam, ktorým bola vydaná zákaznícka karta.

2.2.Zákaznícka karta sa zákazníkovi vydáva po splnení všetkých podmienok na jej vydanie. Zákaznícku kartu môže používať iba registrovaný zákazník, alebo osoba ním určená.

2.3. Všetky nákupy, ktoré sú realizované cez vydanú zákaznícku kartu sú evidované na účet zákazníka, na ktorého je karta vydaná.

3. Zákaznícka karta

 • Zákaznícka karta GASTRO CASH je jednoznačná pre toho ktorého zákazníka a je identifikovateľná čiarovým kódom.
 • Zákaznícka karta GASTRO CASH oprávňuje zákazníka, alebo držiteľa k vstupu a k nákupom v predajných centrách GASTRO CASH spoločnosti GVP, podľa hore uvedených všeobecných a osobitných podmienok.
 • Zákaznícka karta je neprenosná a preto sa zákazník alebo držiteľ karty musí na požiadanie zamestnancov GASTRO CASH preukázať identifikačným preukazom (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas a pod.)
 • Stratu alebo odcudzenie karty je potrebné bezodkladne hlásiť spoločnosti GVP.

4. Podmienky pre registráciu a vydanie zákazníckej karty

4.1 Zákazníkom, prevádzkujúcim svoju podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní, alebo na základe iného oprávnenia, vydá spoločnosť GVP neprenosnú zákaznícku kartu. K registrácii je potrebné:

 • predložiť opávnenie na podnikanie (živnostenský list alebo iné oprávnenie)
 • vyplniť žiadosť o registráciu a súhlase s obchodnými podmienkami spoločnosti GVP

4.2 Na jedno IČO je možné uzavrieť iba jednu registráciu. O prípadných výnimkách rozhodne vedenie spoločnosti GVP.

4.3 Vlastníkom karty zostáva spoločnosť GVP, ktorá je oprávnená v prípade porušenie dohodnutých podmienok kartu zablokovať alebo ju odobrať.

4.4 O opätovnom vydaní zákazníckej karty zákazníkovi, ktorému bola karta odobratá, rozhodne na základe písomnej žiadosti vedenie spoločnosti GVP.

4.5 V prípade straty zákazníckej karty, zmeny osoby oprávneného držiteľa alebo v iných tú nešpecifikovaných prípadoch na základe posúdenia oprávneného pracovníka konať v mene spoločnosti GPV, vydá spoločnosť GVP novú kartu za poplatok, ktorého výška je uvedená v aktuálnom cenníku.

5. Zrušenie registrácie a zablokovanie , prípadne odobratie zákazníckej karty.

5.1 Spoločnosť GVP má právo zablokovať alebo odobrať zákaznícku kartu za týchto podmienok:

 • v prípade, ak zákazník sám požiada o zablokovanie zákazníckej karty
 • v prípade, ak zákazník zneužije zákaznícku kartu, alebo pripustí jej zneužitie treťou osobou
 • v prípade, ak zákazník, držiteľ karty alebo osoba k zákazníckej karte držiteľom prizvaná sú preukázateľne pristihnuté pri krádeži v akomkoľvek nákupnom stredisku spoločnosti GVP
 • ak zákazník alebo držiteľ karty opakovane nerešpektuje bezpečnostné opatrenia spoločnosti GVP
 • ak zákazník ukončí, alebo preruší svoju podnikateľskú činnosť
 • ak zákazník výrazne poruší svoje záväzky , ktoré vyplývajú aj z iných zmluvných vzťahov so spoločnosťou GVP
 • ak zákazník, držiteľ karty alebo osoby k zákazníckej karte držiteľom prizvané úmyselne či z nedbanlivosti poškodia spoločnosť GVP alebo jej meno
 • ak zákazník, držiteľ karty, alebo osoby k zákazníckej karte držiteľom prizvané, konajú v rozpore s dobrými mravmi, alebo obvyklými obchodnými zvyklosťami

5.2 Zákazník , ktorému bola zákaznícka karta zablokovaná je povinný túto bez zbytočného odkladu vrátiť, inak je spoločnosť GVP oprávnená žiadať od zákazníka náhradu nákladov spojených s vymáhaním karty, prípadne náhradu inej škody spôsobenej nevrátením karty.

5.3 Ak zákazník spoločnosti GVP z akýchkoľvek dôvodov ukončí alebo preruší svoju podnikateľskú činnosť, je povinný bez zbytočného odkladu na túto skutočnosť spoločnosť upozorniť a kartu spoločnosti vrátiť. Inak je spoločnosť oprávnená jej vydanie vymáhať. Náklady s tým spojené znáša zákazník.

5.4 Zmeny registrácie je oprávnený vykonávať výhradne registrovaný zákazník alebo osoba, ktorá je oprávnená za daný podnikateľský subjekt konať. V prípade, že zmenu registrácie bude požadovať držiteľ karty, spoločnosť GVP má za to, že tak koná na základe mandátu registrovaného zákazníka.

6. Osobitné ujednania

6.1 Spoločnosť GVP si vo svojich nákupných strediskách GASTRO CASH vyhradzuje právo:

 • odmietnuť vstup a nákup osobám, ktoré identifikačným preukazom (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas a pod.) nepreukážu pri vstupe do nákupného strediska oprávnenú držbu karty
 • odmietnuť prístup viac ako jednej osobe v sprievode držiteľa zákazníckej karty
 • odmietnuť prístup osobám s osobnou batožinou presahujúcou štandardný rozmer
 • odmietnuť prístup osobám s fotoaparátmi, videokamerami a inými predmetmi, ktoré by mohli ohroziť iné osoby alebo majetok spoločnosti v nákupnom stredisku
 • vykonať kontrolu správnosti účtovania nákupu pred východom z nákupného strediska
 • zhromažďovať údaje o zákazníkoch a ich nákupoch
 • robiť obrazové záznamy prevádzky počas celého dňa · vlastníctvo zakúpeného tovaru prechádza na zákazníka až po zaplatení

6.2 Bez súhlasu vedúceho nákupného strediska a vedenia spoločnosti GVP, nie je dovolené v priestoroch nákupného strediska prevádzať obrazové, ani zvukové záznamy.

6.3 Ostatné skutočnosti, alebo vzťahy, ktoré nie sú týmito podmienkami upravené, alebo predvídané budú riešené dohodou, alebo v zmysle obchodného zákonníka alebo príslušných vykonávacích predpisov.