| Meniny má: Nina

GVP
člen medzinárodnej franchiseCBA

Reklamačný poriadok

K zabezpečeniu jednotného a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií v obchodnej sieti firmy GVP, spol. s r.o. Humenné.

Reklamácie vybavujeme podľa platného znenia Občianskeho zákonníka (§420-§442)    a platného znenia Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007 Zb.

Članok 1- Zodpovednosť predávajúceho

1.1 Firma GVP, spol. s r.o., ďalej len predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že predaný tovar a služby zodpovedajú množstvám, akosti a podmienkam podľa kúpnej zmluvy, prípadne podľa požiadaviek kúpujúceho (v prípade maloobchodných prevádzok).

1.2 Predávajúci zodpovedá za chybu, ktorú má tovar v okamžiku predania kupujúcemu.

1.3 Na každý tovar je poskytnutá záruka. Záručná doba je totožná s dobou expirácie vyznačenej na obaloch produktov. Prejdenie doby expirácie u zákazníka nemôže byť dôvodom reklamácie. Na tovar nepodliehajúci skaze platí záručná doba stanovená zákonom.

Článok 2 - Zodpovednosť kúpujúceho

2.1. Kupujúci si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí.

2.2. Kupujúci môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť.

Článok 3 – Nároky z chýb tovaru

3.1. Pokiaľ je dodaním tovaru s chybami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

- požadovať odstránenie chýb výmenou nového tovaru za chybný
- požadovať dodanie chýbajúceho tovaru
- vrátenie peňazí

Voľba medzi vyššie uvednými nárokmi náleží kupujúcemu iba v prípade, že ich oznámi predávajúcemu včas t.j. do 2 pracovných dní spoločne s kópiou, faktúry, alebo bločka z registračnej pokladne.

3.2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ chyby včas neoznámi predávajúcemu vyššie popísaným spôsobom.

Článok 4 – Miesto uplatnenia reklamácie

4.1. Kupjúci uplatňuje reklamáciu chýb tovaru na mieste zakúpenia.

4.2. Reklamáciu chýb tovaru platňuje kupujúci:

- spísaním reklamácie s uvedením dátumu nákupu, ceny , presný popis chyby s požadovaným riešením.

Článok 5 – Lehoty na uplatnenie reklamácie

5.1 Chyby tovaru, ktoré sú kupujúcim zistené pri prevzatí tovaru, uplatňuje kupujúci u predávajúceho v čase: - pri osobnom odbere ihneď

- do dvoch pracovných dní pri skrytých vadách

Článok 6 – Lehoty pre vybavenie reklamácie

6.1 Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do toho sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať viac než 30 dní.

Článok 7 – Záverečné ustanovenia

7.1 Skutočnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.

7.2 Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na predaj zľavneného tovaru.

7.3 Reklamačný poriadok musí byť umiestnený na viditeľnom a kupujúcemu prístupnom mieste.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2007

V Humennom dňa 30.09.2007