| Meniny má: Alfréd

GVP
člen medzinárodnej franchiseCBA

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky pre vydávanie a používanie zákazníckych kariet v maloobchodných predajniach spoločnosti.

1. Členom GVP klubu sa môže stať každá osoba, po odovzdaní čitateľne, pravdivo a úplne vyplnenej žiadosti o registráciu, s podpísaným súhlasom s týmito všeobecnými podmienkami. Po odovzdaní žiadosti člen klubu obdrží zákaznícku kartu GVP (ďalej len karta). Žiadosť je potrebné odovzdať pri pokladni v maloobchodnej (ďalej len MO) predajni GVP, kde najčastejšie nakupujete.

2. Karta získava platnosť a účinnosť od okamihu jej vystavenia zo strany GVP.

3. Kartu vlastní, spravuje a vydáva spoločnosť GVP, spol s r.o. Humenné (ďalej len spoločnosť GVP). Karta je bezplatná, jednoznačná a je identifikovateľná čiarovým kódom. Spoločnosť GVP je oprávnená v prípade porušenia týchto všeobecných podmienok kartu zablokovať, alebo ju odobrať.

4. Člen klubu môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť vrátením karty osobne v ktorejkoľvek MO predajni GVP, alebo jej zaslaním na adresu spoločnosti GVP. K zániku členstva v klube dochádza automaticky dňom, kedy bola karta osobne vrátená v MO predajni GVP, alebo doručená poštou na adresu spoločnosti.

5. Po preukázaní sa zákazníckou kartou, sa zákazníkovi pripíšu na kartu bonusové body z celkového objemu nákupu bez DPH. Tieto body sú evidované v databáze spoločnosti. Zákaznícka karta musí byť predložená pred začatím, alebo v priebehu pokladničnej operácie, nie po jej ukončení.

6. Body sa na kartu zbierajú priebežne a môžu sa získavať vo všetkých MO prevádzkach GVP, kde sa dozviete aj ich konkrétnu výšku. Nárok na ich čerpanie majú všetci zákazníci, ktorých hodnota bodov dosiahne stanovený limit .

7. Výmena bodov zo zákazníckej karty za tovar prebieha na tej predajni, na ktorej boli tieto body získané.

8. V prípade straty, krádeže alebo poškodenia zákazníckej karty, Vám vydá spoločnosť GVP novú kartu. Postup je rovnaký, ako pri registrácii novej karty. Nazbierané body zo stratenej, poškodenej alebo odcudzenej karty sa na novú kartu neprenášajú.

9. Stratu alebo odcudzenie karty je potrebné bezodkladne hlásiť spoločnosti GVP.

10. Spoločnosť GVP je oprávnená jednostranne meniť ustanovenia týchto všeobecných podmienok kedykoľvek, zvlášť vtedy, ak ide o drobné a opodstatnené zmeny súvisiace so zmenami podmienok maloobchodného a finančného trhu. Tieto všeobecné podmienky sú platné od 01.07.2014.